Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

ЗВІТ

про проведене самооцінювання за напрямком

«Система оцінювання навчальних досягнень учнів» 2021-2022 н.р

     Відповідно до річного плану роботи у грудні 2021р. було підведено та проаналізовано підсумки роботи, виконання плану робочою групою із запровадження внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямком «Система оцінювання навчальних досягнень учнів». Робоча група за цим напрямком була створена на початку поточного навчального року, наказом від 01.09.2021 №  225. До складу робочої групи увійшли: голова – заступник директора з НВР Винницька М.С., члени : Аскарова Л.Ю., ЗНВР, голови методичних об’єднань Демчко Ю.Г., Смірнова І.А., Кулина Л.М., практичний психолог школи Сосна Л.В., член батьківського комітету школи Липецька Є.Й., члени учнівського самоврядування школи , учениці 9-а класу Старух В, Мельник Ж.У вересні 2021 року проведено засідання робочої групи, на якому розглянуті пропозиції та складено план роботи групи.Здобувачі освіти закладу протягом року отримували від педагогічних працівників інформацію про критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень. На веб-сайті закладу відповідно до плану роботи оприлюднено критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджені Міністерством освіти і науки України та розміщено Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти, погоджене на засідання педагогічної ради від 11.01.2021р. протокол №3 та затверджене наказом по закладу від 15.01.2021р. № 22, метою якого є підвищення якості освітнього процесу. Оприлюднено також методичні рекомендації учителям щодо впровадження формувального оцінювання. У закладі на засіданнях методичних об’єднань учителів - предметників опрацьовано вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів, з урахуванням компетентнісного підходу; у навчальних кабінетах також оприлюднено критерії, правила та процедури оцінювання навчальних досягнень учнів.Протягом 2020-2021 н.р. та І семестру 2021-2022н.р.року проводилися групові консультації для вчителів з проблем впровадження формувального оцінювання.Спостереження за навчальними заняттями показали, що більшість вчителів інформують учнів про критерії оцінювання їхніх досягнень за певні види роботи. Усі батьки проінформовані про критерії, правила та процедури оцінювання результатів навчання учнів.(Анкетування проводив інституційний аудит 04.11.2021р.) . Переважна більшість  учнів (81 %) отримують інформацію від учителів на початку навчального року тасеместрів, лише 15 % учнів відповіли,що отримують її під час виконання окремих видів робіт, 3% вказали, що такої інформації не отримували.У школі  переважна більшість педагогічних  працівників (88.2%) використовують критерії оцінювання навчальних досягнень учнів, затверджені Міністерством освіти і науки України, та орієнтовні вимоги до контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи, спрямовані на реалізацію компетентнісного підходу. На засіданні педагогічної ради школи ( протокол від 25.08.2021р,№1) затверджено рівневе оцінювання учнів 3-4 класів. Критерії оцінювання  розміщені на веб-сайті школи та блогах вчителів. У кабінетах зібрано у паперовому варіанті критерії  оцінювання з  предметів інваріативної частини навчальних планів для 5-11 класів.  Водночас 7,8%педагогів відмітили, що розробляють самостійно критерії оцінювання для кожного обов’язкового виду роботи. 73,2 % батьків в анкетах відмітили, що завжди  отримують інформацію про критерії, правила і процедури оцінювання навчальних досягнень учнів, а 17% - переважно так. На жаль,3,6 % батьків відповіли,що ніколи не отримували такої інформації. Серед учнів 10-11 класів,які відповідали на запитання анкети,81,1%відповіли,що отримують інформацію про критерії оцінювання результатів на початку навчального року (семестру), 15,8%- під час виконання різних видів робіт на навчальних заняттях. При здійсненні оцінювання, більшість педагогів надають оцінні судження позитивного спрямування щодо активності та співпраці на заняттях, створюють ситуації успіху, творчий мікроклімат, що сприяє формуванню компетентностей. Також треба  відмітити, що 49,5 %учнів зазначили, що вчителі завжди до початку оцінювання пояснюють, за що можна отримати ту чи іншу оцінку, і обґрунтовують її після оцінювання; 45,3% вказали, що пояснюються вимоги до оцінювання і аргументуються оцінки на їх прохання. Однак 4.5% респондентів вказали, що рідко отримують пояснення вимог до оцінювання. Більшість вчителів забезпечують зворотній зв’язок щодо якості виконаних завдань, за допомогою питань визначають розуміння учнями цілей та завдань уроку, підтримуютьбажання до навчальної діяльності.  Анкетуванням було охоплено 95 учнів 10-11 класів. 38  опитаних здобувачів та 43,5%  батьків вважають, справедливим оцінювання результатів навчання вчителями. А 51 учень та 48,2% батьків вказали, що у більшості випадків оцінювання є справедливим.52 учні  зазначили,що вчителі на відмінно доброчесно оцінюють результати їхньої навчальної дільності.У закладі двічі на рік аналізуються результати навчальних досягнень учнів з усіх предметів навчального плану (по кожному учню та класу). За результатами вивчення документації, інтерв’ю із заступниками директора, з опитувального аркуша керівника з’ясовано, що отримані дані розглядаються на  засіданні методичних об’єднань учителів. Крім цього, постійно проводиться у три етапи  предметні моніторинги. За результатами  моніторингів приймають управлінські рішення,які відображені у наказах  керівника. Процедури проведення моніторингів описані у Положенні про внутрішню систему забезпечення якості освіти.Результати моніторингів оприлюднено на сайті закладу. 72,5%  педагогів вказують, що використовують формувальне оцінювання.Система формувального оцінювання простежується у всіх вчителів початкових класів. На засіданнях  методичних об’єднань вчителів- предметників окремо виносило сяпитання про  формувальне оцінюванню учнів 5-11класів, про що свідчать зібрані  матеріали. Під час спостережень відмічено, що більшість учителів використовують само- та взаємооцінювання. Анкетування учнів з цього питання мала такі результати: 20% учнів підтвердили,що постійно здійснюють само оцінювання,а 57,9 % - здебільшого, але 2,1 % відповіли,що ніколи не здійснюють самооцінювання.За результатами інституційного аудиту, який проходив у школі з 01.11- 12.11 2021року ,за напрямом « Система оцінювання результатів навчання учнів» визначено рівень освітньої діяльності – достатній, зокрема за правилом ( вимогою) 2.1 –« Наявність системи оцінювання результатів навчання учнів, яка забезпечує справедливе, неупереджене, об’єктивне  та доброчесне оцінювання»-  рівень освітньої діяльності – достатній; « Систематичне відстеження результатів навчання кожного учня та надання йому ( за потреби) підтримки в освітньому процесі» - рівень освітньої діяльності – достатній; « Спрямованість системи  оцінювання результатів навчання учнів відповідальності за результати свого навчання, здатності до само оцінювання» - рівень освітньої діяльності - достатній.У закладі створено перспективний план внутрішньошкільного контролю для викладання предметів, згідно з яким проводиться системний моніторинг рівня навчальних досягнень учнів з предметів. У річному плані роботи закладу встановлено графік проведення моніторингових досліджень на навчальний рік. За результатами моніторингу в закладі видаються відповідні накази.Крім того, у закладі проводяться моніторинги дослідження рівня навчальних досягнень учнів у класах  профільного спрямування, за результатами досліджень видаються відповідні накази.У школі  під час атестації педагогічних кадрів проводяться контрольні зрізи знань учнів. За результатами видається наказ по школі та приймаються управлінські рішення.Адміністрацією закладу, учителями - предметниками, класними керівниками постійно проводяться індивідуальні бесіди із учнями та їх батьками щодо підвищення результативності навчання. Більшість педагогів добирають домашнє завдання, спрямоване на оволодіння ключовими компетентностями, озвучують критерії його оцінювання. На засіданнях методичних об’єднань протягом року розглядається питання диференціації домашніх завдань, які дають учителі-предметники учням (відповідні протоколи є в наявності).Наприкінці І семестру та навчального року у закладі проведено аналіз навчальних досягнень учнів у динаміці та порівнянні з минулим роком; видані відповідні накази.Питання розбудови внутрішньої системи якості освітньої діяльності та якості освіти закладу, стану викладання предметів розглядаються на засіданнях педагогічних рад, приймаються відповідні управлінські рішення.Але, не дивлячись на змістовну роботу, яку проводила робоча група з розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти за напрямом «Система оцінювання навчальних досягнень учнів», з даного питання є певні недопрацювання.У змісті освітньої програми закладу критерії оцінювання навчальних досягнень учнів відсутні. Не прослідковується впровадження в освітню діяльність критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, розроблені учителями-предметниками для кожного обов’язкового виду робіт.Особливої уваги і об’єктивності потребує організація оцінювання навчальних досягнень учнів під час дистанційного навчання.

 

© 2022. Всі права захищено.