Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

a f4a6f59c

                                                    Є школи, в яких цінується Слово – і це добре!

                                                    Є школи, в яких цінується Діло – і це добре!

                                                   Є школи, в яких цінується Особистість –  ми за таку школу!

          Відповідно до функціональних обов’язків та на підставі Примірного положення про порядок звітування керівників дошкільних,   загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладів перед педагогічним колективом та громадськістю, затвердженим наказом   Міністерства освіти і науки України від 23 березня 2005 р. № 178 (далі - Положення про порядок звітування), керуючись у своїй діяльності   Конституцією України, законами України, Статутом школи та чинними нормативно – правовими документами в галузі освіти,  пропоную до   Вашої уваги звіт про діяльність директора школи та про підсумки роботи колективу протягом останнього року.

  У своєму звіті я намагатимуся охопити основні напрямки своєї діяльності, звернути увагу на створення в школі належних умов для   забезпечення рівного доступу для здобуття якісної освіти.

    Потужну державу і конкурентоздатну економіку створює згуртована спільнота творчих особистостей, відповідальних громадян, активних   і  підприємливих. Така особистість, її громадянська позиція, моральні якості, соціальні контакти формуються під час першої системної   самостійної діяльності – упродовж навчання. Тому центральну роль у вихованні громадянина, який є особистістю, патріотом та інноватором, має виконувати система загальної середньої освіти – Нова українська школа. Вона має не просто реагувати на зміни, які відбуваються у суспільстві, – вона має стати авангардом, рушійною силою цих змін.

          Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики у сфері освіти. Освітня стратегія школи спрямована на забезпечення умов функціонування і розвитку загальної середньої освіти, створення сучасного освітнього середовища, підвищення якості освітніх послуг, орієнтованих на учня, з урахуванням демографічної ситуації відповідно до вимог суспільства, міської громади, стану соціально-економічного розвитку м. Стрия, запитів громадян і потреб держави, області,  міста. Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх завдань гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, громадськістю, відкритістю навчального процесу.

Загальна інформація про школу

Стрийська загальноосвітня школа І – ІІІ ст. №7 Стрийської міської ради Львівської обл. знаходиться у комунальній власності територіальної громади міста Стрия.

Будівля нашої школи збудована в 1873 році і розташована на земельній ділянці площею 0,5103 га.

Навчально-виховний процес відбувався в одну зміну.

Юридична адреса загальноосвітнього навчального закладу: 82400,

 м. Стрий, Львівська обл., вул. Колесси, 12 тел. (03245) 7-12-96

Директор Стрийської загальноосвітньої школи І – ІІІ ступенів №7- Білинський Ярослав Богданович.

       Зарахування учнів до школи здійснюється згідно з Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН України № 367 від 16.04.2018р, за наказом директора на підставі особистої заяви (для неповнолітніх – заяви батьків або осіб, які їх замінюють), свідоцтва про народження (копії), паспорта, медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім першокласників).

 Всього працівників – 74,

з них на постійній основі - 70

в т.ч. педагогічних – 57

в т. ч. на постійній основі – 53

в т. ч. адміністративного персоналу – 4

директор – 1

заступник директора з навчальної роботи - 1

заступник директора з виховної роботи – 1

заступник директора з господарської роботи – 1

 в т.ч обслуговуючого персоналу -17

Протягом всього періоду свого існування школа зберегла та примножила свої традиції: академічність у навчанні, демократизація системи управління, дитиноцентризм, саморозвиток та самовдосконалення тощо.

Загальні показники станом на 01.09.2020 рік.

 1. Мова навчання –українська.

2. Кількість класів- 23.

 3. Загальна кількість учнів станом на 01.09.2020р- 651 учень, в т.ч.  1-4 класи - 247 учнів,  5– 9 класи - 314 учнів, 10 – 11класи - 90 учнів, середня наповнюваність класів – 28,3 учнів.

4. Забезпечення учнів 1-4 класів гарячим харчуванням - 100%.

5. Загальна площа всіх приміщень школи 3204,2 м2 , у тому числі навчальних приміщень- 1686,5 м2 .

6. Кількість робочих місць у майстернях -35.

7. Кількість робочих місць у комп’ютерних  класах – 25.

 8.Забезпеченість навчальними кабінетами- 100 %.

9. Забезпеченість підручниками - 99 % .

10. Кількість спортивних залів- 1.   Футбольний майданчик зі штучним покриттям, вуличні тренажери, баскетбольний майданчик, спортивні споруди.

12. Кількість їдалень -1 .

13. Кількість посадкових місць в їдальні- 79.

 14. Площа земельної ділянки 0,5302 га.

 

      Персональний внесок у підвищення рівня організації освітнього процесу у школі

    Як директор школи я протягом звітного періоду у своїй діяльності керувався Статутом школи, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, посадовими обов’язками директора школи, законодавством України, іншими нормативними актами, що регламентують роботу керівника загальноосвітнього навчального закладу.

У 2020/2021 н.р. до керівного складу закладу входили:

Білинський Я.Б. – директор школи;

Винницька М.С.– заступник директора з навчальної роботи;

Білинська І.М.– заступник директора з виховної роботи;

Перехрест І.М. – заступник директора з господарської роботи.

    Заступники директора виконували свою роботу відповідно до посадових обов’язків,  затверджених директором школи, якими регулювалася їх безпосередня управлінська діяльність.

      На посаді директора 19 років. Маю честь керувати творчим, працездатним учительським колективом – надійними, досвідченими, сумлінними працівниками. Усі вони – різні за віком, досвідом, темпераментом, ставленням до школи та дітей – потребують уваги, підтримки і допомоги, контролю й визнання своїх педагогічних здобутків.  Робота директора і колективу нероздільні, і в чомусь директор направляє колектив , а в чомусь – саме колектив змушує директора до тих чи інших дії . Тому, доповідаючи про свою роботу, я весь час буду спиратись на роботу колективу.

     Керівник педагогічної команди школи – директор – забезпечує кооперацію зусиль учителів та батьків і відповідає за результати колективної роботи всієї команди. Головним завданням директора є захист прав та інтересів дітей. Головною метою роботи педагогічної родини є досягнення такого рівня розвитку і навченості дитини, який відповідатиме її індивідуальним можливостям.  Розумію, що найбільше учитель потребує створення умов для творчої праці, для самореалізації і виконання своєї великої місії педагога і наставника молодого покоління. Першочерговим завданням завжди вважаю створення умов задля звільнення вчителя від виконання надлишкових функцій, вивільнення його часу для спілкування з учнями, для самовдосконалення і самоосвіти, для творчості й розвитку.

Основна мета моєї діяльності, як керівника, у 2020/2021 н.р.:

 Забезпечення комфортних та безпечних умов для навчання та праці в школі.

 Вдосконалення освітнього процесу та підвищення його ефективності.

 Забезпечення реалізації прав громадян на здобуття якісної освіти в умовах школи І-ІІІ ступенів;

 Зміцнення позитивного іміджу школи та партнерського психолого-педагогічного клімату в педагогічному колективі.

     Як директор школи я орієнтуюся на головну, кінцеву мету навчання й виховання школярів; прагну обирати найоптимальніший шлях для вирішення проблем навчання й виховання учнів, спираючись на громадську думку школи; іноді ризикую при виборі форм і методів навчання та виховання, щоб досягти мети навчально-виховної діяльності.

Одним з моїх функціональних обов’язків є управління навчальним закладом, а саме:

- організація заходів щодо початку і закінчення навчального року;

- комплектація класів, призначення класних керівників, керівників гуртків, завідуючих кабінетами;

- розподіл педагогічного навантаження;

- затвердження розкладів уроків, факультативів, гурткових занять та контрольних робіт;

- організація планування навчально-виховної роботи школи;

- використання методів навчання, які активізують пізнавальну діяльність учнів;

- організація і проведення ДПА;

- позаурочна робота з навчальних дисциплін;

- робота факультативів, предметних гуртків, олімпіад, екскурсій;

- проведення додаткових занять, консультацій;

- запровадження комп’ютеризації навчання;

- методична робота;

- загальношкільні та індивідуальні форми роботи з педагогічними кадрами;

- створення творчих груп, упровадження в практику роботи досягнень психолого - педагогічної науки і передового педагогічного досвіду;

- соціальний захист, збереження та зміцнення здоров’я учнів та педагогічних працівників.

     У 2020/2021 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту освітнього процесу, упровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей здобувачів освіти, роботу по впровадженню профільного навчання та освітньої реформи в рамках Нової української школи (НУШ), організація якісного дистанційного навчання учнів на онлайн-платформах в умовах карантину. Здійснюючи управління школою, я прагну до спрощення управлінських функцій, частину з яких делегую заступникам директора, методичним об’єднанням, вчителям – новаторам; таким чином залучаю до вирішення управлінських задач значну кількість педагогічних працівників, даю їм можливість вийти за межі вчительської роботи, побачити і зрозуміти її механізм та глибинні педагогічні процеси такого багатогранного, чутливого до найменших змін в суспільстві, складного «організму»,  як школа.

Керівництво, здійснення якісного та ефективного внутрішкільного управління, забезпечувалося документами планування роботи: Стратегія розвитку школи, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу як:  загальношкільний батьківський комітет, профспілковий комітет.

Мережа та контингент учнів

 На початок 2020/2021 н.р. року в школі навчалося 651 учнів. Було укомплектовано 23 класи, середня наповнюваність класів- 28,3учні. Станом на 01.09.2020  у школі І ступеня було сформовано 8  класів – комплектів, школі ІІ ступеня - 11класів, школі ІІІ ступеня – 4 класів. Порівнюючи з минулими роками                   Порівняльна таблиця кількості учнів  станом на 01.09.2020р.

Навчальний

рік

Загальна кількість

учнів

1-4 класи

5-9 класи

10-11 класи

2016-2017

622

248

318

56

2017-2018

618

247

317

54

2018-2019

621

257

305

59

2019-2020

632

250

315

64

2020-2021

651

247

314

90

                                    

Рух учнів

     Протягом навчального року  внаслідок міграційних процесів відбувається вибуття та зарахування учнів. Цей процес здійснюється відповідно до Порядку зарахування,  відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України від 10.05.2018 № 367).

Щосеместрово в школі здійснюється аналіз руху учнів, встановлюються причини вибуття учнів. Усі учні, які вибувають з школи, підтверджують своє подальше навчання у закладах освіти довідками встановленого зразка.

Початок  2020-2021 н.р.- 651 учень, кінець навчального року - 646 учнів.

Кадрове забезпечення

     У 2020/2021 навчальному році штатними працівниками школа була забезпечена на 100%. Розстановка педагогів здійснюється відповідно до фахової освіти педпрацівників. При підборі нових кадрів враховується фахова підготовка, особисті та колективні якості, працездатність, володіння комп’ютером, інші характеристики. За якісним складом педагогічних працівників наша школа, на мою думку, є одним з лідерів у місті.

 З 52 основних працівників розподіл за категоріями і педагогічними званнями:

 Вища – 29                                                                                                                           Перша – 8                                                                                                                   Друга –  4

 Спеціаліст – 10

 тарифний розряд - 1

 Учитель-методист – 8

 Старший учитель – 16

                 

 

Атестація педпрацівників

    Значну стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів. Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників. Протягом навчального року згідно з річним планом роботи школи, наказами від  18.09.2020р № 169 «Про створення атестаційної комісії та проведення атестації в 2020-2021р.»,№ 206 від 19.10.2020р. « Про атестацію педагогічних кадрів у 2020-2021н.р.», № 133 від 07.04 2021р.» Про результати атестації педагогічних працівників Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7 у 2020-2021н.р.»,№ 127 від 29.03.2021р. « Про результати атестації педагогічних працівників у 2021р»  було організовано та проведено атестацію педагогічних працівників з метою виявлення їх рівня кваліфікації, педагогічного професіоналізму, вивчення відповідності займаній посаді.

За результатами атестації 2020року :

присвоєно кваліфікаційну категорію 

«спеціаліст ІІ категорії» - 2 педагогам;

«спеціаліст І категорії» - 2 педагогам;

«спеціаліст вищої категорії» - 4 педагогам;

підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну  «спеціаліст вищої  категорії» -3 педагогам;

підтверджено  раніше присвоєне педагогічне звання:

«старший учитель» - 2 педагогам;

присвоєно педагогічне звання « Старший учитель» - 1 педагогу.

Атестація педагогічних працівників пройшла відповідно до Типового положення про атестацію  педагогічних працівників та перспективного плану атестації. У звітному періоді було  проатестовано –   11 педагогічних  працівників та прийнято рішення :

1Сим Галина Стефанівна, вчитель початкових класів,  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного педагогічного звання « Старший учитель»;

2.Литвиненко Надія Омелянівна, вчитель фізики, відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії» та раніше присвоєного педагогічного звання « Старший учитель»;

3.Смірнова Ірина Атанасівна, вчитель математики,  відповідає раніше присвоєній кваліфікаційній категорії «Спеціаліст вищої категорії»  та присвоєно  педагогічне звання « Старший учитель»;

4. Галечко Зоряна Ігорівна, вчитель англійської мови, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

5. Данильченко Наталія Павлівна, вчитель української мови, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

6. Мельник Зоряна Іванівна , вчитель початкових класів, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

7.Демчко Юлія Григорівна, вчитель початкових класів, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст вищої категорії»;

8.Кецик Михайло Степанович, вчитель фізкультури, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст першої категорії»;

9.Радевич Іван Олексійович, вчитель християнської етики, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст першої категорії»;

10.Бежик Христина Сергіївна, вихователь ГПД, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст другої категорії»;

11. Косолович Надія Михайлівна, вчитель англійської мови, присвоїти  кваліфікаційну  категорію «Спеціаліст другої категорії».

Вчителі, які атестувалися на підтвердження раніше присвоєних вищої категорії та педагогічних звань, поділилися досвідом своєї роботи із вчителями міста, провівши «відкриті» уроки , були організаторами та активними членами міських виїзних семінарів.

 Кобрин Оксана Сергіївна , вчитель початкових класів , пройшла сертифікацію вчителів початкової школи, якій передувала творча, клопітка робота.

 

                        

 

Підвищення кваліфікації

     Педагогічний колектив школи постійно працює над підвищенням рівня фахової майстерності, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України  №800 від 08.2019року. Кожен педагогічний працівник обирає форму та  установу для підвищення своєї кваліфікації. Адміністрація школи всебічно надає можливість педпрацівникам для вдосконалення їхнього професійного росту.

Методична робота з педагогічними кадрами

    Керуючись основними документами про організацію та проведення методичної роботи з педкадрами, а саме: Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Рекомендаціями щодо організації методичної роботи з педагогічними працівниками в загальноосвітніх  закладах середньої освіти, Положенням про атестацію педагогічних працівників, річним планом роботи школи, методична робота Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.№7 була спрямована на вдосконалення роботи з педагогічними кадрами, підвищення рівня методичної роботи, підвищення фахового рівня вчителів школи; їх готовності до інноваційної діяльності, з метою створення необхідних умов для всебічного розвитку учнів; збереження і зміцнення їх здоров’я та соціальної адаптації, формування в них цілісної системи соціальних, загальних предметних компетентностей на основі особистісного підходу до потреб і можливостей учнів. У 2020– 2021 н.р. освітній  процес було спрямовано на інтелектуальний, соціальний, фізичний розвиток кожної дитини, як особистості, здатної самостійно мислити і творчо діяти в нестандартних ситуаціях. Головним завданням методичної роботи є:ознайомлення з нормативно-правовими документами; засвоєння на практиці інноваційних педагогічних технологій, нових форм організації НВП; створення умов для фахового росту педагогічних працівників.

У цьому навчальному році розпочато навчання учнів у 3-х класах Нової української школи.  Вчителі початкових класів пройшли курси підвищення кваліфікації  за освітньою програмою « Нова українська школа».

Для учнів  3- х класів створено освітнє середовище згідно вимог НУШ.

  Навчальний робочий план школи на 2020-2021 н.р. розроблено відповідно до   Типових  освітніх  програм закладів загальної середньої освіти І,ІІ, ІІІ ступенів, затверджених наказами Міністерства освіти  відповідно  № 407 (4 класи),

№405 (5-9 класи), № 408 (10- 11 класи) від 20. 04. 2018 року.

Для учнів 1-3 класів розроблено освітню програму на основі Державного Стандарту початкової освіти, затвердженого постановою КМУ від 21.02.2018р. у редакції постанови КМУ від 24.07.2019р. №688.

Години варіативної частини планів розподіляються за рішенням педради та  з урахуванням побажань учнів для збільшення годин на вивчення окремих предметів інваріативної складової навчального плану, факультативів.

Учні 10-11класів навчалися у класах  математичного та історичного профілів.

     У 2020-2021н.р. 2 учнів школи, які за станом здоров’я не могли  відвідувати школу, навчалися   за індивідуальною формою:  Левицький Максим (11а клас) та Боцян Романа (8б клас) .Педагогічний патронаж  здійснюється за індивідуальними навчальними планами, розробленими школою, пропорційно до навчального плану відповідного класу, за якими закріплено учнів. На підставі цих планів вчителі розробили календарні планування, в яких визначався зміст і обсяг матеріалу, що підлягає вивченню. Розклад занять погоджений з батьками і затверджений директором. Вчителі відповідально ставляться до своїх обов’язків, підтримують тісний контакт з батьками, оформили відповідну документацію. Психологом школи здійснювався психологічний супровід учнів.

У цьому навчальному році за заявою батьків учень 8б класу Пилипчій Олександр був переведений на сімейну форму навчання, провчився І семестр, але з ІІ семестру за заявою батьків переведений на інститутську (очну форму) навчання.

    З 01.09.2020 року у школі  створено три інклюзивні класи – 1б, 3б та 6б. У цих класах навчаються учні, яким ІРЦ м.Стрия  надано висновки про комплексну психолого- педагогічну оцінку розвитку дитини. Для цих учнів складені індивідуальні навчальні плани, з ними працюють педагоги та асистенти вчителів, практичний психолог школи, були організовані корекційно- розвивальні заняття із логопедом та дефектологом за угодами.

Велика увага протягом року приділялася роботі з учнями щодо попередження дитячого травматизму. Проведено зустрічі учнів школи з працівниками ДПС, працівниками ювенальної поліції.

На жаль, протягом 2020-2021 н.р. оформлено  два акти  нещасних випадків, які сталися під час освітнього процесу.

    У 2020-2021 н.р. педагогічний колектив школи продовжив роботу над проблемою «Використання ІКТ  в освітньому  процесі», як опорна школа в місті із впровадження ІКТ, розвитку інформаційної компетентності здобувачів освіти.

     З метою цілеспрямованої роботи для забезпечення колективного керівництва методичною роботою було  визначено та затверджено структуру та форми методичної роботи, плани роботи шкільних методичних об’єднань на 2020-2021 н.р. ( Наказ № 167 від 17.09.2020р.)

Протягом року було організовано роботу шкільних методичних об’єднань вчителів - предметників, затверджено плани їхньої роботи, методичні проблеми, над якими вони працювали, визначено керівників з числа досвідчених педагогів. Робота методичних об’єднань була спрямована на удосконалення методичної підготовки, фахової майстерності вчителя, удосконалення методики проведення уроку. Кожне методичне об’єднання  провело 4-5 засідань, робота яких будувалась за окремими планами. На планових засіданнях методичних об’єднань обговорювались  як організаційні питання (рекомендації МОН щодо викладання і вивчення навчальних предметів у 2020-2021н.р.), зміни у навчальних планах і програмах для 9-х класів, підготовки і проведення олімпіад, затвердження завдань для ДПА, так і науково-методичні питання, питання вибору підручників на наступний навчальний рік для учнів 4,8- х класів.

Протягом року проводились методичні оперативки з метою ознайомлення з нормативними документами, державними стандартами викладання окремих предметів. Кожен керівник методичного об’єднання  проаналізував діяльність об’єднання, перспективно визначив пріоритети в методичній роботі на наступний рік, зокрема посилена увага у роботі з обдарованими учнями; узагальнення досвіду в професійне портфоліо вчителя - предметника.

 Особлива увага приділялася самоосвіті педагогів. Курси підвищення кваліфікації  здійснювалися як  за кредитно- модульною системою, участю педагогів у різних онлайн – курсах на освітніх платформах : Edera , Prometeus, Global Teacher Prize, Всеосвіта, Освіторія, «На урок» З часу вступу  в дію Постанови Кабінету Міністрів України від 21.08.2019 року « Порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково- педагогічних працівників», педагогічні працівники одержали можливість підвищення кваліфікації  у різних  навчальних закладах, формах ( очна, дистанційна, очно- дистанційна та інших).

Особливу увагу педагогічний колектив школи приділяє підвищенню результативності уроку, забезпеченню усвідомлення учнями необхідності отримання знань, системності знань учнів, виробленню на заняттях практичних і пізнавальних умінь; здатності до самоорганізації, саморозвитку, застосуванню прийомів, що сприяють підвищенню навчальних досягнень школярів.

Для вчителів, які розпочали працювати у школі в цьому навчальному році , організовано наставництво, Школа молодого педагога.

Вчителі школи продовжують вести блоги, які створені в минулих навчальних роках та продовжують активно наповнювати зміст блогів навчальним матеріалом для учнів та батьків, звітами про роботу кабінетів (блоги вчителів: Ортинської Л.І., Кулини Л.М., Масник Н.В. Гузан І.В, Янкової С.Р. Галечко З.І., Аскарової Л.Ю. Кобрин О.С. та ін.)) . Блоги розміщено на сайті школи.  Упродовж навчального року активно працював «Електронний щоденник». Усі учні та їх батьки мають створені сторінки. Батьки учнів  можуть ознайомитися з одержаними оцінками на уроці та перевірити домашні завдання. Під час хвороби учнів  вчителі здійснювали дистанційне навчання за допомогою «Електронного щоденника», задавали домашнє завдання, теми для самоопрацювання, пояснювали  виконання певних завдань. На час введення  карантинних заходів було організоване навчання за допомогою дистанційних технологій. Зокрема використовувалися можливості «Електронного щоденника», створені Вайбер групи  класів, вчителів - предметників, загальношкільна група педагогічних працівників. Крім цього, педагоги використовували можливості блогів, програми дистанційного навчання Classroom, Classdojo, Zoom, Hangouts, LearningAppss.org,  Мій клас, На урок, Вчи.соm. У соціальній мережі Фейсбук організовували читацькі марафони, флешмоби.

Дієвим органом у структурі методичної роботи є педагогічні ради, на які виносилися питання звітного характеру, проблемного, організаційного, підсумкового. Їх проведення мало на меті стимулювання розвитку творчого потенціалу педколективу, росту професійної майстерності вчителів, вихователів, керівників гуртків, сприяння формуванню атмосфери творчого пошуку, забезпечення підвищення якості освітнього процесу. Згідно плану роботи школи відбувалися засідання педагогічної ради школи, на яких розглядалися питання як організаційні, так і питання освітнього процесу, приймалися відповідні рішення. Зокрема,  розглядалися питання «Професійний розвиток педагога: теорія і практика», « НУШ на старті: досягнення і виклики».                                                                       

Вчителі відповідально віднеслися до вибору підручників для учнів 4-х класів на 2021-2022 н.р. та для учнів 8-х класів, проаналізували зміст підручників, визначили їх переваги та недоліки.

Здобутки учнів- найкращий показник роботи вчителя. Учні школи впродовж навчального року були активні у різних предметних конкурсах, олімпіадах, у роботі МАН.

 Карук М., учениця 5а класу – переможець обласного етапу  та переможець (ІІ місце) Всеукраїнського етапу конкурсу етапу мовно- літературного конкурсу імені Т.Г.Шевченка.

Щорічно у школі проходить година коду. «Година коду» є одногодинним вступом до інформатики, призначеним для демістифікації програмування, а також демонстрації того, що кожен може опанувати його основи і залучення учасників до сфери інформатики. Ця кампанія стала всесвітнім заходом визнання інформатики, починаючи з 1-годинних вправ з кодування, а далі поширилась на інші події у спільноті.  Ця масова кампанія підтримується більш ніж  200000 вчителями з усього світу. Цьогоріч було проведено  конкурс «Година коду» з інформатики. Усі учні, які брали участь у ньому, отримали сертифікати. Проводили годину коду вчителі інформатики Ортинська Л.І., Янкова С.Р.

 У 2020-2021 навчальному році   Стрийська загальноосвітня школа І-ІІІ ст. №7 продовжує працювати в Проєкті ДТЕК  EnergySchool.

Перед школярами відкривається ще більше можливостей! Так,  учні 8 - х класів  опанували навчальний курс «Основи енергопостачання та енергозбереження» під керівництвом Винницької М.С.

Створено 6 міжрегіональних класів, у кожному з яких навчаються по 8 учнів з різних міст. Наші учні об’єдналися в один клас з учнями Щастинської ЗОШ №1 Луганської області. 

   Учасники з різних куточків України 15 жовтня познайомилися один з одним в форматі Zoom- конференції, прослухали лекцію про створення єдиної команди,  подивилися відеопрезентацію та пройшли онлайн – квест.

   Налагодження партнерських відносин між вчителями та формування ефективних учнівських команд є запорукою успіху. Цього року учні 11 – А класу вдруге опановують курс « Абетка з основ житлово – комунального управління» та онлайн – гру  « Розумний будинок»  за особливим форматом. Створення 6 міжрегіональних ефективних учнівських команд є запорукою успіху.  Учні 11 – А класу ,  які працювали  у міжрегіональному форматі проєкту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація», взяли участь у  конкурсі на кращу композицію із вторинної сировини « Новорічна ялинка біля твого дому» та одержали цінні подарунки та диплом за успішне опанування цього курсу.  Учень 8б класу Соболєв Андрій нагороджений цінним подарунком за одержане перше місце у конкурсі. 

Переможцями та призерами міських предметних олімпіад стали :

З англійської мови : Глинчак Б.-11а клас – ІІІ місце ( вчитель Кулик Л.П.)

 • З біології: Меглієва В.-8б клас-ІІ місце (вчитель Кіслічак О.Є.)
 • З правознавства : Коба Соломія -10б клас- І місце; Жила Роман – 11а клас- І місце; Маїк Соломія -9б клас- ІІ місце; Мірчук Лілія-10б клас- ІІІ місце (вчитель Рубан С.В.);
 • З історії: Садова С.-9в клас -ІІ місце ; Василишин Н.-10а клас –ІІІ місце,( вчитель Ігнатенко Л.М.); Коба С.-10б клас –ІІ місце ; Жила Р..-11а клас –ІІІ місце (вчитель Рубан С.В.);

З  інформаційно- комунікаційних технологій :  Дронгаль А.-9в клас –І місце ( вчитель Ортинська Л.І.)

           З інформатики – Лескович  М. 11б клас -ІІ місце( вчитель Ортинська Л.І.)

У  міському  етапі літературно-мовного конкурсу ім.Т.Шевченка -Шоробура С.,учениця 7б клас зайняла ІІ місце ; Карук М.учениця  5а класу – І місце ,Василишин Н.-10а клас – ІІ місце( вчителі Войтович Л.М), Глинчак Б. учениця 11 а класу посіла ІІ місце ( вчитель Кулина Л.М.), Маковська Д. – 6б клас- ІІІ місце (вчитель Цяпко І.А.)

У міському  етапі  конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика : Мельник  С.-3а клас зайняла ІІІ місце ( вчитель  Гузан І.В.); Карук М. -5а клас –І місце , Шоробура С.- 7б клас – ІІІ місце ( вчитель Войтович Л.М.)

Учні 10б класу взяли участь в Обласному конкурсі наукових есе на соціально-правову тематику серед учнівської молоді. У номінації «Проблеми прав людини та гендерної рівності» Ірина Магас, нагороджена Дипломом І ступеня, а у номінації «Кримінально-правові проблеми» Ярослав Мокрицький – нагороджений Дипломом ІІ ступеня. До участів у цьому конкурсі учнів підготувала Рубан С. В., вчитель історії та правознавства.

Вперше для учнів 9-х класів проводився Всеукраїнський парламентський урок «Що таке парламент та як він впливає на моє життя?». Активними учасниками цього уроку були учні 9а класу разом із своїм класним керівником Ортинською Л.І.

Традиційно вчителі української мови та початкових класів  залучають учнів до участі  в інтернет- олімпіаді з української мови   на освітній платформі «Всеосвіта». Учні показують добрі результати. На ім’я дирекції школи постійно приходять  Листи  подяки – за активну участь школи в організації та проведенні Всеукраїнської дистанційної олімпіади.

У 2021-2022 навчальному році   учні школи  продовжили брати  участь у Всеукраїнській олімпіаді з основ наук освітнього проекту « На урок», показали добрі  результати.

                  Стипендіатом  недержавної стипендії фонду Карпінських у цьому навчальному році стали учениці 9-а класу Байкова М. та Твердяк А. і учні 9б класу Зварич Т.та Кошіль І.

72 учні  9- х  класів отримали свідоцтва про базову середню освіту, з них   9 свідоцтв з відзнакою. Свідоцтва про повну середню освіту отримали 43 випускників  11-х класів.

Інформатизація навчального закладу

Пріоритетними напрямками діяльності закладу освіти у 2020/2021 навчальному році щодо впровадження нових освітніх технологій були:

 впровадження інформаційних та комунікаційних мультимедійних технологій у навчально-виховний процес;

 формування інформаційної культури учнів та педагогічних працівників, забезпечення їх інформаційних потреб;

 удосконалення інформаційно-методичного забезпечення навчально-виховного процесу;

 використання інформаційних технологій для розвитку дистанційного навчання.

Реалізується повний комплекс задач. Кваліфікація користувачів задовільна. Діловодство ведеться українською мовою із застосуванням технології електронної підготовки, друку та збереження документів. Працює електронна пошта, «Електронний щоденник», Вайбер для педагогів. Форми статистичної звітності підготовлені програмними засобами.

Щодо безпосереднього навчально-виховного процесу, то комп’ютеризація і інформатизація закладу на сьогодні не повністю задовільняє потреби школи. У школі функціонують 2 комп’ютерних класи, 8 мультимедійних проекторів, усі кабінети та приміщення школи підключено до Всесвітньої мережі Інтернет. Майже в усіх класах є комп’ютери. Але хотілось би мати більш сучасні комп'ютери. Продовжується робота з розширення матеріально-технічної бази школи.

Станом на 11.06.2021 року навчальний заклад забезпечений мультимедійною, комп’ютерною технікою та рп-телевізорами з підключенням до мережі Інтернет на 23 %:

Процес впровадження ІКТ-технологій у навчально-виховний процес у цьому навчальному році значно активізувався. Більшість вчителів упродовж року провели ряд уроків з використанням інформаційних технологій. Організовано обмін досвідом із використання комп’ютерних технологій через відвідування уроків більш досвідчених колег, проведення майстер-класів з ІКТ. При підготовці та проведенні уроків, групових занять, підготовці учнів до різноманітних конкурсів педагоги використовували мережу Інтернет, власні презентації. Для перевірки вивченого матеріалу розроблялись або використовувались готові тести в електронному вигляді, а також створювались самими педагогами.

 

Організація виховної та позакласної роботи

     Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив нашої школи орієнтується на відповідну нормативно-правову базу, а саме: закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року (схвалено розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року № 988-р), Стратегію національно-патріотичного виховання (затверджено Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019), Конвенцію про права дитини, Декларацію прав дитини, Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів та нормативно-правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, Департаменту освіти і науки  ЛОДА.

     На початок 2020-2021 навчального року було розроблено та затверджено план виховної роботи закладу освіти загалом та плани виховної роботи класних керівників 1-11 класів. Ці плани охоплюють усі напрямки виховання: патріотичне, правове, моральне, художньо-естетичне, трудове, фізичне, екологічне, превентивне та включають в себе календарні, традиційні шкільні свята, робота в проєктах, заходи, конкурси, міські заходи щодо втілення програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів», Стратегії національно-патріотичного виховання.

Виховний процес у закладі освіти протягом 2020-2021 навчального року був спрямований на реалізацію виховної  програми  школи «Формування свідомого громадянина-патріота Української держави, активного провідника національної ідеї, представника української національної еліти через набуття  молодим поколінням національної свідомості, активної громадянської позиції, високих моральних якостей  та духовних запитів».

Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів є:

  -ціннісне ставлення особистості до себе;

  -ціннісне ставлення особистості до сім’ї, родини, людей;

  -ціннісне ставлення особистості до праці;

  -ціннісне ставлення особистості до природи;

  -ціннісне ставлення особистості до культури і мистецтва;

  -ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави.

      Реалізуючи програму виховної роботи, педагоги школи використовували різноманітні форми та методи.  Пріоритетними напрямками виховної роботи у 2020-2021 навчальному році було визначено:

- формування в учнів особистих рис громадян України, національної самосвідомості, виховання любові до рідного краю, свого народу, шанобливе ставлення до його культури, повагу, толерантне ставлення до культури всіх національностей, які проживають в Україні;

- виховання духовної культури особистості;

- виховання поваги до Конституції, законодавства України, державної символіки; реалізація регіональних програм в галузі освіти;

- формування високої мовної культури, оволодіння українською мовою;

- утвердження принципів загальнолюдської моралі на основі відновлення історичної пам’яті;

- збагачення народних традицій, звичаїв;

- виховання свідомого ставлення до навчання, розвиток пізнавальної активності і культури розумової праці;

- забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони та зміцнення здоров’я;

- формування екологічної культури учнів, гармонії її відносин з природою;

- створення умов для творчого розвитку природних обдарувань дитини, залучення учнів до різноманітної діяльності;

- посилення уваги до питань морально-етичного виховання, створення системи успішної профілактики відхилень у поведінці учнів;

- створення умов для соціального захисту дітей, особливо дітей-сиріт та дітей, що залишились без батьківського піклування;

- зміцнення служби соціальної та психолого-педагогічної допомоги дітям, батькам, сім’ям;

- організація педагогічно-доцільної системи учнівського самоврядування, колективне планування діяльності вчителів та учнів.

Протягом  навчального року в школі було проведено такі заходи:

- свято Першого дзвоника ( онлайн-  Білинська І.М. Данилів Г.Д.);

- Олімпійський тиждень (Кецик М.С., Насінник І.Т., Ільяшенко Ю.С., Балега Г.М., Кащій С.І., класні керівники 1-11 класів);

- захід з протидії булінгу «Стоп! Булінг» (Білинська І. М., Рубан С.В.,класні керівники 1-11 класів);

- Місячник «Увага! Діти на дорозі!» (класні керівники 1-11 класів, представники правоохоронних органів);

 - Флешмоб до Міжнародного Дня Миру (Білинська І.М. учнівське братство школи, голова братства Лескович М.І.);

- заходи з нагоди Дня учителя «Учителю,  перед іменем твоїм, дозволь смиренно стати на коліно!» ( Рубан С.В., Ольшанецька Г.Т.);

- загальношкільний захід до Дня захисника України та Дня українського козацтва ( класні керівники 5-11 класів);

- Тиждень правових знань, присвячений Дню юриста та протидії булінгу. (Білинська І.М., класні керівники 1-11 класів);

- проведені превентивні уроки «Булінг, торгівля людьми, сексуальні злочини. Кібербулінг.  Як протидіяти і застерегти» (класні керівники 6-11 класів);

-загальношкільні «Уроки звитяги» до Дня Гідності та Свободи для учнів 5-11 класів «Славетні епохи України» (класні керівники 1-11 класів, відвідування меморіального комплексу «Борцям за волю України», музею «Верховина»,  Садиби родини Степана Бандери»);

-інформаційний десант  «Голодомор- геноцид українського народу» (Білинська І.М., класні керівники 1-11 класів);

- День місцевого самоврядування у закладі освіти ( Білинська І.М ,класні керівники 1-11 класів, учителі-предметники);

-  загальношкільний захід до Дня Святого Миколая «Ой, хто- хто Миколая любить» (Данилів Г.Д. класні керівники 1-4 класів);

 - Всеукраїнський освітній  проєкт  «Відкривай Україну» (Білинська І.М. команда  учнів «Срийський фенікс». Участь у фіналі та суперфіналі. П’яте місце в Україні).

 - міський конкурс «Новорічні композиції» (Данилів Г.Д., класні керівники 1-11 класів);

- День української писемності (м/о вчителів української мови, класні керівники);

-1 грудня,  акція учнів 7-ої школи «Зроби свій вибір» (Білинська І.М., Данилів Г.Д., учнівське братство);

-участь у панахиді  пам’яті Степана Бандери (педагогічний колектив, учні 8-11 класів);

-Уроки патріотизму, присвячені Дню Соборності України. Інформаційний десант (Ігнатенко Л.М., учні 9-10 класів);

-Крути, сторінка пам’яті, захід «Коли така молодь є, народ не стане на коліна» (Білинська І.М., класні керівники 7-11 класів);

-заходи присвячені пам’яті героїв Небесної Сотні «А Сотня вже летіла в небеса» (Данилів Г.Д., класні керівники, за участі Майданівців Стрийщини – Драпалюк Юрій, Горін Тарас, Шпіцер Марина);

- заходи присвячені Міжнародному Дню рідної мови. (Кулина Л.М., вчителі кафедри української мови);

-заходи присвячені 150-річниці від дня народження Лесі Українки ( Кулина Л.М.. вчителі м/о  української мови та літератури);

-робота у шкільному проєкті «СТОП! Булінг»;

-«Джура», військово-спортивна, дитячо-юнацька гра (Білинська І.М., Кащій С.І., Балега Г.М., класні керівники 2-4 класів);

-конкурс «Котилася писанка Україною!» Данилів Г.Д., класні керівники 1-11 класів);

-Шевченківські дні у школі. Заходи присвячені життю та творчості Великого Кобзаря. (м/о української мови та літератури);

-виховні години проводилися під час карантину в онлайн режимі;

- відеоурок до Дня пам’яті жертв геноциду кримськотатарського народу «Вшановуємо пам'ять жертв злочину» (класні керівники 5-11 класів);

 - відеопроєкт учнівського братства «Основні правила захисту від COVID-19» (Ференс Х.Я., медична сестра школи, класні керівники);

-- відеоурок до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні (класні керівники 8-11 класів);

-свято української вишиванки (класні керівники 1-11 класів);

 - онлайн-привітання з нагоди свята Останнього дзвоника від учителів Кулини Л.М., Ортинської Л.І., Косолович Н.М., Мєрчук Т.З., Ольшанецької Г.Т., та учнів 1-х та 11 класів;

- заходи, присвячені Міжнародному дню захисту дітей, конкурс дитячого малюнка на асфальті «Нам потрібно мирне небо» до Міжнародного для захисту дітей (вчителі початкових класів,), гала-концерт учнів 1-8 класів, флешмоб для учнів 9-х класів.

     Тематичні години спілкування: Перший урок для учнів 5-11 класів (тема згідно листа МОН України від 23.08.2020 № 1/9-531 «Щодо ціннісної орієнтованої тематики проведення Першого уроку та навчання у 2020-2021 навчальному році»); до Міжнародного Дня пам’яті жертв фашизму «Нас надихають подвиги героїв»; до Дня партизанської слави «Україна – земля героїчного народу»; з нагоди відзначення 7 років з часу звільнення міст Східної України від російської окупації; до Дня українського козацтва та Дня захисника України «Нам Україна понад усе!»; з нагоди Європейського дня боротьби з торгівлею людьми; до Дня пам’яті жертв Голодомору в Україні; до Дня Збройних Сил України «Низький уклін! Героям слава!»; до Дня вшанування учасників ліквідації аварії на Чорнобильській атомній електростанції (онлайн), до Дня Святого Миколая та Нового року; у рамках заходів з питань морального виховання «Людина починається з добра»; з нагоди Дня народження Тараса Шевченка «Слово, пісне, думо Кобзарева, ти – окраса й суть мого життя» (класні керівники 1-11 класів);

- тематичні години спілкування в режимі online: з нагоди Всесвітнього дня води «Разом піклуймося про воду»,  до Дня Чорнобильської трагедії, Міжнародного дня пам’яті жертв радіаційних аварій і катастроф «Україно, твій біль – Чорнобиль»;  до Дня Європи;  до Дня вишиванки «Вишивана Україна»; щодо правил  поведінки під час літніх канікул «Ти на канікулах марно часу не гай, про правила безпеки пам’ятай» (класні керівники 1-11);

- тижні безпеки життєдіяльності в період осінніх та зимових канікул, весняних та літніх канікул (в режимі online).

    Учні та педагоги школи брали  активну участь у міських заходах. І маємо ряд перемог: Опришко Ярина перемогла у Всеукраїнському конкурсі «Змагаймося за нове життя», номінація вокал- ІІІ місце в Україні; Карук Марія-5-а клас, мовно-літературний конкурс, ІІІ місце в обласному етапі та ІІ місце в Україні.

   Над реалізацією мети і завдань виховної роботи школи у 2020-2021 навчальному році працювало 23 класних керівники, педагог-організатор, психолог, заступник директора з виховної роботи. Згідно плану відбувалися методоб’єднання класних керівників та щотижневі п’ятихвилинки.

    Одним з аспектів національно-патріотичного виховання є прищеплення учням гордості за свою Батьківщину, любові до рідного краю, його традицій. У школі постійно здійснюються заходи, які спрямовані на формування в учнів поваги до Конституції України, символів держави. У кожному класі створено куточки державної символіки, на всіх урочистих заходах виконується Гімн України.

    У рамках екологічного виховання у 2020-2021 навчальному році відбулись трудові екологічні десанти з покращення та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. Плідно працювали і старшокласники, приводячи до ладу пришкільну територію та висаджуючи троянди. Цікаво відзначили День довкілля.

    Профорієнтаційна робота побудована на зв’язку школи з закладами профтехосвіти  та вищої освіти. Як на базі школи, так і на базі таких закладів, систематично відбуваються зустрічі учнів випускних класів з їх представниками. Також у школі проводиться моніторинг професійного самовизначення учнів.

     Класними керівниками 9-11 класів протягом 2020-2021 навчального року проводились години спілкування за темами: «Обираючи професію – обираємо життя», «Моя майбутня професія», «Професія моєї мрії», «Я обираю професію», «Від покликання до професії».

     Допомогу класним керівникам у проведенні профорієнтаційної роботи надає психолог школи Сосна Л.В.  Анкетування учнів, індивідуальні бесіди з ними, групова та індивідуальна робота у класі, консультації для батьків – усе це сприяє професійному визначенню учнів у майбутньому.

    Учнівське самоврядування в школі. Учнівське братство «Лідер»: голова братства – Лескович Максим (учень 11Б класу); заступники голови братства – Засанська Вікторія та Кушнір Дмитро (учні 11 класів); секретар братства –  Біраковська Анна (учениця 10Б класу).

У школі діють наступні колегії:

- Дозвілля – Білас Мар’яна (10Б клас)

- Інформаційна – Климух Софія (9В клас)

- Спорту і туризму – Демчко Артем (10Б клас)

- Навчальна – Василишин Надія (10А клас)

- Дисципліни та порядку – Романів Софія (10Б клас)

 

     Упровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, учителі, адміністрація школи під час різних заходів. Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Протягом 2020-2021 навчального року у школі працювало 9 гуртків: «Юні шанувальники природи» (кер. Масник Н.В.), «Юні знавці української мови» (кер. Косолович Н.М.), «Веселі козачата» (Хоронжак Л.І.), «Кольоровий світ» (Сим Г.С.), «Гурток національно-патріотичного виховання» (Цяпко І.А.), «Військово-спортивний» (Кецик М.С., «Хореографічний» (Ільяшенко Ю.С.), «Умілі руки» (Білущак Г.Ю.), «Художнє слово» (Данилів Г.Д.). Варто відзначити, що гуртки працювали на позитивні результати та перемоги.

    Школа взаємодіє та співпрацює з батьківською громадськістю. Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статуту школи,  з метою налагодження рівноправних партнерських стосунків з батьківською громадою на засадах взаєморозуміння, гуманності з питань організації життєдіяльності дітей у закладі освіти проводилась відповідна робота для налагодження співпраці між педагогічним колективом, учнями та батьківською громадою. Батьківські колективи сприяють проведенню родинних свят, конкурсів, організації екскурсій, підтримують всі починання як педагогічного колективу, так і учнівського.

 

Значна увага протягом 2020-2021 навчального року приділялась створенню належних умов для навчання учнів соціальних категорій. Проводилося обстеження матеріально-побутових умов проживання дітей з інвалідністю та дитини, позбавленої батьківського піклування, традиційні доброчинні акції з  покращення матеріального становища та надання посильної допомоги  дітям пільгових категорій. У грудні 2020 року діти пільгових категорій отримали подарунки від св. Миколая. Для таких дітей організоване в школі безкоштовне харчування. Щорічно дітям пільгових категорій пропонуються путівки на відпочинок та оздоровлення в табори «Артек» та «Молода гвардія».

  Проаналізувавши роботу закладу освіти за 2020-2021 навчальний рік, слід зазначити, що всі учні школи задіяні в освітньому процесі, залучені до роботи гуртків, спортивних секцій, позакласної та позашкільної роботи. Педагоги закладу освіти докладають багато зусиль, щоб виховати справжніх громадян України.

       Правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення декади правових знань, профілактики правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі. Так,  у жовтні проводились декади захисту прав дітей та пропагування антибулінгової політики навчального закладу;  попередження жорстокості та насильства у листопаді; Всеукраїнський тиждень права- у грудні 2020 року та тиждень антиалкогольної, антинаркотичної, антитютюнової пропаганди- у лютому 2021 року. Педагогічний колектив взяв участь в проекті «Стоп! Булінг». Було власноручно виготовлено буклети для родин кожного учня школи і роздано батькам. У буклетах - і поради, і цікава інформація, і попередження щодо поведінки дітей. Добрим результатом правового виховання є те, що на внутрішкільному обліку не  стоїть жоден учень.

У ході декад, тижнів оформлювалися стенди, випускалися газети, у бібліотеці працювали виставки літератури з певної тематики та проводилися окремі заходи: лекція для учнів 8-9 класів «Відповідальність неповнолітніх за вчинення правопорушень» (за участі інспекторів сектору ювенальної превенції); година спілкування «Ми вміємо товаришувати» (з використанням  корисних посилань, щодо теми протидії булінгу для учнів 5-9 класів; проводилися профілактичні рейди «Перерва», «Урок», «Підліток»; активною  була індивідуальна робота з учнями «групи ризику» щодо залучення їх до гурткової роботи та сім’ями, що перебувають на обліку СЖО; тематична лекція-діалог «Адміністративна та кримінальна відповідальність неповнолітніх»; перегляд тематичних відеофільмів про права людини; Всеукраїнський урок «Права людини» з нагоди проголошення Загальної декларації прав людини;  класними колективами вивчали правила поведінки учнів у школі; години спілкування для учнів 5-11 класів «Твій вибір – твоя відповідальність!».

   Задля попередження порушень поведінки учнів школи на перервах складено графік чергування вчителів.

   З метою профілактики негативних проявів в учнівському середовищі протягом року проводяться засідання Ради профілактики правопорушень, на яких розглядаються питання щодо роз’яснення нормативних актів, які зобов’язують батьків нести адміністративну та кримінальну відповідальність за ухилення від навчання та виховання їх неповнолітніх дітей.

     Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнями, пропусками уроків без поважних причин, за успішністю учнів, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї (за потреби), вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, проводять роботу із залученням учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі,  постійно проводять індивідуальні бесіди та консультації з батьками, діти яких мають відхилення у нормах поведінки. Питання роботи закладу освіти щодо профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед школярів розглядалися на нарадах при директорі, засіданнях методичного об’єднання класних керівників, ради з питань попередження правопорушень серед учнів. План виховної роботи за 2020-2021 навчальний рік виконано.

          Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму

      У школі наявна система профілактичної роботи з питань БЖД, яка включає в себе комплекси  занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров'я» та на годинах спілкування «Запобігання отруєнням», «Правила безпеки під час користування газом», «Правила безпеки під час поводження з вибухонебезпечними предметами», «Правила безпеки на воді», «Правила безпеки при користуванні електроприладами», «Поводження з джерелами електроструму». Проводили місячник «Увага! Діти на дорозі».

 

У класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. За період 2020/2021 навчального року було зафіксовано 2 випадки травмування учнів, що сталися під час освітнього  процесу (під час проведення уроків фізичної культури) та було зафіксовано 5 випадків травмування учнів, що сталися в побуті.

Охорона здоров’я

У школі постійно проводиться аналіз стану здоров’я учнів; аналіз захворювань учнів; аналіз гострої захворюваності дітей; оформляються листи здоров’я на кожен клас. Адміністрація школи забезпечує здійснення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів  відповідно до Положень спільного наказу Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України від 20.07.2009 № 518/674, «Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх  навчальних закладах». Питання щодо дотримання санітарного законодавства, покращення медичного обслуговування учнів, профілактики різних видів захворювання розглядалися на інструктивно- методичних нарадах, на нарадах при директору.

    У Стрийській загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7  нараховується  647 учнів . По стану  здоров’я  учні зараховані  в  фізкультурні групи (згідно довідки 086\0).Основна група -544 учні, підготовча  група-64 учні, спеціальна група-32 учні, звільнені-7учнів.

Протягом навчального року в школі зафіксовано 2 мікротравми, які зареєстровані в «Журналі мікротравм».

    Протягом  навчального року проводилась санітарно-освітня робота серед  учнів і працівників школи (особлива увага наголошувалась на проведені профілактичних заходів щодо захворюваності на СOVID-19).

     Проводився  контроль генерального прибирання приміщень школи та включення бактерицидної лампи в службових приміщеннях та класах, в яких учні переходили  на  самоізоляцію (у зв’язку з хворобою COVID-19 учня до отримання результатів лабораторних досліджень). Ведеться документація і контроль розведення дезінфікаційних розчинів для прибирання, також  включення бактерицидної лампи в медичному к-ті, ізоляторі та інших кабінетах.   Здійснюється допуск учнів і працівників закладу освіти за умови використання засобів індивідуального захисту (респіратор або захисна маска) після проведення термометрії безконтактним термометром (педпрацівникам і працівникам школи). Розроблений алгоритм дій на випадок надзвичайної ситуації, пов’язаною з реєстрацією випадків захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19) серед здобувачів освіти та працівників закладу освіти.

      У школі є ізолятор для надання невідкладної допомоги та ізоляції учня чи працівника в зв’язку підозрою на COVID-19. Проводиться контроль за дотриманням маскового режиму під  час перебування в приміщеннях  школи  (крім учнів 1-4класів), також контролюється дотримання дистанції під час пересування учнів та працівників коридорами і в їдальні.

    Ведеться  журнал спостереження за контактними з інфекційними хворобами та контроль за проведенням уроків фізкультури.

    У вересні і січні був проведений огляд учнів на виявлення педикульозу і корости. Проведений  медичний огляд підлітків- хлопців 2004р.н.

Проводиться контроль працівників їдальні на виявлення гнійничкових захворювань та санітарного стану харчоблоку. Ведеться  бракіражний журнал готової продукції. Протягом навчального року  надається невідкладна медична допомога учням школи.

 Медпункт школи медикаментами, згідно норм, забезпечений.

 

                Виконання законодавства України з питань соціального захисту дітей пільгових категорій

           У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей з пільгових категорій , складено акти обстеження. На початку навчального року проведено соціальний моніторинг, за результатами якого було складено соціальні паспорти класів та школи, в які  вносились необхідні зміни протягом року. За даними моніторингу станом на 15.09.2020 року на шкільному обліку перебуває: дітей - сиріт – 0, дітей, позбавлених батьківського піклування –1, дітей-напівсиріт – 16, дітей-інвалідів-14, дітей, які постраждали від Чорнобильської катастрофи – 0, багатодітних сімей – 69, дітей-переселенців – 3, діти-військовослужбовців, що перебувають або перебували у АТО та ООС – 34.

Співпраця з батьками

     Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів. У навчальному закладі успішно працює  загальношкільний батьківський комітет, напередодні класних батьківських зборів  чи загальношкільних,  комітет обговорює важливі для всіх учасників освітнього процесу питання.

 Останнім часом  особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

- оптимальне формування мережі навчальних закладів;

- зміцнення матеріально-технічної бази;

- забезпечення соціального захисту учасників освітнього процесу;

- формування здорового способу життя;

- реалізація освітніх програм тощо.

 

Психологічний супровід освітнього процесу

     Психологічне забезпечення освітнього процесу у Стрийській ЗШ І-ІІІ ступенів №7 здійснює практичний психолог вищої кваліфікаційної категорії, соціальний педагог Сосна Л.В., з тижневим навантаженням 40 годин / 0,75 тарифної ставки психолога і 0,25 – соціального педагога/.

      Річний план роботи практичного психолога складено на основі Закону України «Про повну загальну середню освіту», Положення про психологічну службу системи освіти України, Етичного кодексу роботи практичного психолога, листа ІМЗО від 27.07.2020 за № 22.1/10-1495 «Про пріоритетні напрями роботи психологічної служби у системі освіти на 2020/2021 н. р.», листа МОН від 24.07.2019 № 1/9-477 «Про типову документацію працівників психологічної служби у системі освіти України», методичних рекомендацій Українського НМЦ практичної психології та соціальної роботи щодо особливостей діяльності психологічної служби у системі освіти та інших нормативних документів, які регулюють процес планування роботи психологічної служби, специфіки освітнього закладу та потреб суб'єктів освітнього процесу.

      Аналіз виконання річного плану роботи практичним психологом, соціальним педагогом школи дав можливість  виділити  ключові моменти та зробити  ряд  узагальнюючих  висновків.

     У 2020-2021 навчальному році практичним психологом  у школі було виконано такі завдання:

 • Збереження фізичного та психічного здоров’я учасників освітнього процесу.
 • Забезпечення психологічного супроводу освітнього процесу Нової української школи.
 • Забезпечення психологічного супроводу педагогіки партнерства.
 • Надання психологічної допомоги у частині створення безпечного освітнього середовища.
 • Організація роботи щодо запобігання та протидії домашньому насильству.
 • Підвищення психологічної культури працівників адміністрації освітнього закладу, педагогів, учнів, батьків.
 • Психологічне забезпечення інклюзивного навчання.
 • Створення умов для психологічної підтримки обдарованих дітей та учнівської молоді.
 • Забезпечення психологічного супроводу соціального розвитку та процесу інтеграції дітей, підлітків, юнаків та дівчат у соціальні групи та суспільство загалом.
 • Створення умов з профілактики конфліктності, булінгу, мобінгу, кібербулінгу, жорстокості, алкоголізму та наркоманії в учнівському середовищі, інтернет-залежності, гаджет-залежності залежно від кіберпростору та віртуальної реальності.
 • Забезпечення психологічного супроводу профільного навчання і професійного самовизначення учнів.

 

      Протягом навчального року у було  проведено діагностичну, просвітницьку, консультаційну, профілактичну,  корекційно-розвивальну та організаційно-методичну роботу згідно плану роботи на 2020-2021 н.р., нормативно-правових документів практичних психологів, соціальних педагогів, а також беручи до уваги запити адміністрації школи, педагогів, батьків, учнів.

     Діагностична робота включала в себе психологічне обстеження дітей, умов навчання та розвитку. Проводилась діагностика готовності до навчання учнів перших класів. Зміст психологічної готовності визначався системою вимог, які висуває до дітей школа. 

       Проводився моніторинг адаптації учнів 5-х класів до навчання в середній школі. Досліджувався рівень соціально-психологічної адаптації дитини до навчання, рівень шкільної мотивації, визначали особистісну адаптацію школярів. Рівень тривожності спостерігався дещо підвищений, що пояснюється віковими особливостями дітей. Разом з педагогами цих класів були визначені шкільні труднощі.

Проводилась також діагностика інтересів і схильностей учнів в умовах професійної діяльності.

     Консультативна робота. У школі протягом 2020-2021 н.р. було проведено консультаційну роботу, у тому числі дистанційно, з учнями, батьками, педагогами відповідно запитів учасників освітнього простору та річного плану роботу.  

     Проводились також консультації батьків з проблемних питань, які їх цікавили: готовність дитини до навчання в нових умовах, труднощі адаптаційного періоду, взаємостосунки з ровесниками, труднощі у навчанні, дитячі страхи, підвищена емоційність дитини та ін.

     Проводилось особистісне консультування, необхідність в якому виникала періодично в учнів  класів з таких питань, як самовдосконалення, розвиток власних здібностей, взаємовідносин, а також щодо профільного і професійного та життєвого самовизначення старшокласників.

     Корекційно-відновлювальна (розвивальна) робота. Протягом 2020-2021 навчального року було проведено групові та індивідуальні корекційно-розвивальні заняття з учнями згідно річного плану роботи та запитів батьків, педагогів і самих учнів.

     Адаптація - це складний процес пристосування організму, який відбувається на різних рівнях - фізіологічному, психологічному, соціальному. З метою полегшення проходження цього етапу в шкільному середовищі практичним психологом були проведені заняття із першокласниками та п’ятикласниками. Групові заняття проводились в ігровій формі та включали методики як діагностичні, так і ті,що стимулюють розвиток дитини як у сфері взаємин, так і в пізнавальній діяльності. Ігрова діяльність навчає дитину керувати власною поведінкою та через взаємодію з іншими розширює її рольовий репертуар. Спілкування в групі розширює межі бачення дитиною власних можливостей.

       Психологічна просвіта спрямована на прилучення дорослих та дітей до психологічних знань. Психологічна просвіта полягає в: ознайомленні педагогів і батьків з головними закономірностями й умовами сприятливого психологічного розвитку дітей; формуванні в педагогів, батьків та учнів потреби в психологічних знаннях; ознайомленні учнів з основами самопізнання та самовиховання. Психологічний супровід процесу адаптації «Дружній клас – успіх кожного з нас!»; заняття з елементами тренінгу: «Торгівля людьми як порушення прав людини»; заняття з елементами тренінгу: «Поняття гендеру. Ґендерні стереотипи, вигоди і ризики існування стереотипів»; профілактика булінгу - заняття з елементами тренінгу: «Насильство породжує насильство», «Всі ми різні…»; заняття з елементами тренінгу «СНІД- не залишаймося байдужими»; заняття з елементами тренінгу «Готуємось до ДПА та ЗНО» (формування впевненості та профілактика стресів перед іспитами). Профілактичні заходи з метою запобігання вживання наркотичних речовин та проведення просвітницьких заходів щодо формування здорового способу життя у школярів; проведення уроку з Інтернет -  безпеки: «Соціальні мережі в житті підлітків», «Правила безпечної поведінки в Інтернеті та соцмережах». Профілактичні бесіди з батьками учнів, які схильні до пропусків занять та порушень поведінки.

     Самоосвітня робота психолога здійснювалась за темою «Психологічний супровід створення безпечного освітнього середовища у закладі освіти».                 Діяльність практичного психолога у загальноосвітньому закладі за планом роботи у 2020-2021 навчальному році дала змогу бути школі конгруентною потребам розвитку дітей, підлітків, юнаків та дівчат. Загалом освітній процес отримав належний психологічний супровід, а суб’єкти освітнього процесу вчасно отримували ефективну та якісну психологічну допомогу.

Шкільна бібліотека

     У Законі України «Про повну загальну середню освіту» важливе місце відводиться культурно-виховній і просвітницькій роботі у закладах освіти. Шкільна бібліотека є важливим засобом і формою втілення в життя цієї вимоги. Саме вона сприяє формуванню культури читання, саморозвитку особистості дитини, підвищенню інформаційної, освітньої, пізнавальної, інтелектуальної діяльності учнів.

     Робота шкільної бібліотеки ґрунтується на таких нормативно-правових документах:

 - Конституція України;

-  Закон України «Про бібліотеку і бібліотечну справу»;

-  Закон України «Про мови в Україні»;

 - Закон України «Про повну загальну середню освіту»;

- Положенні «Про шкільну бібліотеку».

         Основні завдання шкільної бібліотеки:

- виховувати у школярів інформаційну культуру, культуру читання, формувати вміння користуватися бібліотекою, її послугами, довідковим апаратом;

- сприяти самоосвіті учнів та педагогів за допомогою різних форм і методів бібліотечної роботи.

         Найважливішим завданням шкільної бібліотеки є якісне і своєчасне забезпечення підручниками всіх учнів школи. Задачі, які стоять перед бібліотекою для виконання цього завдання: облік, обробка, розміщення підручників, зберігання фонду.

       На початку навчального року забезпечено вчителів та учнів навчальними підручниками та навчально-методичною літературою.

     Бібліотечний фонд складає: 

Всього книг, брошур – 15602

Підручників – 10367

Художньої літератури – 4707

Аудіо – 8

Для 1-4 –х класів - 2475

Для 5-9 х класів - 6071

Для 10-11-х класів – 1821

Методична література - 528

   Так, спочатку навчального року до бібліотеки було записано 693 читачів, з них:  629 учнів 1-11 класів, 53 вчителя, 11 інші.

      Зав. бібліотеки  активно займається самоосвітою,  бере участь у професійних конкурсах. Так, цього року бібліотекар Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7  посіла І місце у міському та обласному етапах  Всеукраїнського  конкурсу «Шкільна бібліотека- 2020» у номінації « Бібліотека - територія читання ».

Протягом семестру у бібліотеці проводилися різні заходи .

  Участь у Всеукраїнському місячнику шкільних бібліотек, який проходив в жовтні  під назвою «Шкільна бібліотека і екологічна просвіта учнів» .

   За час проведення місячника бібліотек було здійснено :

 • Бібліотечний урок – екскурсія «У гостях у бібліотеки»;
 • Виставка малюнків на тему : «Наша планета Земля»;
 • Акція «Подаруй бібліотеці книгу»;
 • Виготовлення читайликів;
 • Творчий еко-урок «Збережи природу»

 

    У листопаді до Дня української мови та писемності спільно з класними керівниками 4-х класів провели фото-квест , використовуючи Інтернет та Вайбер; учні 3-х та 2-х класів розфарбовували карту України, вивчаючи традиції і символи українського народу і  навіть 1 клас не залишився байдужим, долучились до свята, розфарбовуючи віночок «Я люблю українську мову». У фойє школи була представлена книжково-ілюстративна виставка «Мова – духовний скарб нації ».

    Бібліотека школи працює в тісному контакті з дитячою бібліотекою, бібліотекою для дорослих.

   До Дня пам’яті Героїв Крут відвідали з учнями Центральну міську дитячу бібліотеку, де проходив захід "Від Крут до Майдану". Учні мали змогу послухати детально про цю подію в історії нашої держави з уст наукового працівника музею, яка була запрошена на захід. Переглянути книжково - ілюстративну виставку , присвячену цій темі, а також поспілкуватись з ветераном АТО , волонтером, громадським діячем п. Зеновієм Медюхом та послухати його авторські пісні, які не залишають байдужим нікого, а тим паче справжніх патріотів своєї країни.

  У лютому  до 150-річчя з Дня народження Лесі Українки в актовому залі нашої школи була представлена книжкова виставка  "Ні! Я жива! Я буду вічно жити!", квіткові композиції , малюнки до теми, а також учні школи підготували цікаві факти з біографії, переглянули короткометражний фільм про поетесу . З усіх куточків нашої школи лунали голосні читання творів видатної української поетеси.  З метою вшанування пам’яті та популяризації творчості Лесі Українки по класах проводились літературні хвилинки, бесіди і творчі завдання . 

  Традиційно наприкінці березня у всіх книгозбірнях країни розпочинається тиждень дитячого читання . Це свято є чудовою нагодою популяризувати книгу серед дітей і залучити їх до читання. У бібліотеці була представлена книжково-ілюстративна виставка.  У рамках Всеукраїнського тижня дитячого читання провели в читальному залі  онлайн змагання на платформі «На урок» серед учнів 4-х класів, а також читали на швидкість, малювали закладки, збирали наліпки, завели читацькі щоденники та частували всіх цукерками.

      У травні, мали чудову нагоду поспілкуватися з відомою письменницею п. Ларисою Ніцой, яка завітала до нашої школи. У ході зустрічі учні та вчителі ознайомилися з творчістю, літературними надбаннями письменниці. Присутні могли погортати і придбати книги авторки , а п. Лариса з радістю ставила всім автографи. На згадку про зустріч з казкаркою зробили багато світлин та придбали книги до шкільної бібліотеки. Ми завжди раді таким зустрічам, адже ніщо так не зближає читача з книгою, як живе спілкування з її автором.

          У І семестрі 2020-2021 н. р. було проведено вилучення застарілої за змістом та фізично зношеної літератури . Вилучення застарілої за змістом та фізично зношеної літератури проводилося дуже обережно, з урахуванням доцільності.

      Протягом семестру проводилися рейди перевірки підручників, заходи, які допомагають зберегти підручник та вчать учнів дбайливому ставленню до книги. Проводиться відповідна робота з боржниками. 

     У відкритому доступі шкільної бібліотеки діють такі тематичні полички: «Твій казковий світ», «Про силу слова Божого», «Виховуємо громадянина – патріота України», «Поезія – це завжди неповторність».

      Протягом року організовані тематичні виставки літератури:

« Захисники України » (до Дня захисника України) , «Хліб всьому голова» (до Всесвітнього Дня хліба), «Скорботний тридцять третій » ( до Дня пам’яті жертв Голодомору ) ; віртуальна книжкова виставка до Дня гідності та свободи ; до Дня пам'ятi Героїв Крут; до  Дня Героїв Небесної Сотні;  «Великий Каменяр української культури», « Живе вічне слово Кобзаря» ; «Чорне крило Чорнобиля»; «Здорова дитина – здорова нація», «Скажімо «Ні» булінгу»; виставка – інсталяція «Розумна ялинка», « Мій вибір – моя професія» та багато інших.

Бібліотечні уроки:

-« Мандрівка книжковим містом» - 1 клас

- « Основні елементи книги» - 2 клас

- « Щоб книжка довше жила» - 3 клас

  Зав. бібліотекою брала участь у предметних  тижнях, допомагала з добіркою матеріалів, організовувала тематичні книжкові виставки.                                              

   Карантин вніс зміни у звичне життя школи, тому бібліотека тимчасово припинила роботу з обслуговування читачів, але  бібліотекар школи перейшла на дистанційну форму роботи, використовуючи такі Інтернет-ресурси, як Вайбер, Фейсбук, блог шкільної бібліотеки, сайт школи.                 

   На блозі шкільної бібліотеки  бібліотекар знайомить своїх читачів із цікавими фактами до знаменних і пам’ятних дат, з новими книгами та книгами, які є у фондах шкільної бібліотеки.                                                                                 

     Під час карантину зав. бібліотеки школи навчалася  цифрової грамотності на платформі « Дія. Цифрова освіта »,  підвищувала свою кваліфікацію і вивчала інноваційні форми роботи на різних онлайн-ресурсах, брала участь в онлайн-навчанні від видавництва «Ранок»  Інтерактивна школа творчого вчителя на тему : «Методичний день бібліотекаря » , а також пройшла онлайн-курси на платформі ВУМ онлайн :  «Бібліотеки у досягненні цілей сталого розвитку» , «Бібліотека – відкритий публічний простір» (2 сертифікати).

    Постійно  ведеться  робота з документацією: сумарними та інвентарними книгами, таблицями забезпечення підручниками тощо.                           

                                     Охорона праці.

 Протягом року проводилась цілеспрямована робота з питань реалізації державної політики в галузі охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії. З метою створення безпечних умов роботи й охорони праці на початок 2020/2021 навчального року були оформлені всі необхідні акти-дозволи на проведення навчальних занять в кабінетах та шкільних приміщеннях підвищеної небезпеки, паспорт санітарно-технічного стану школи. Школа в достатній кількості забезпечена засобами пожежогасіння. Вогнегасники відповідають вимогам стандарту. Постійно здійснюється контроль роботи систем забезпечення життєдіяльності будівлі школи. У всіх навчальних кабінетах створено належні (з позиції безпеки) умови праці та навчання. Наявні тематичні куточки, які містять інформацію про норми охорони праці та безпеки життєдіяльності.  За планом роботи школи проводимо навчання працівників школи з питань охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки тощо. Відповідно до плану роботи з охорони праці служба охорони праці своєчасно виконувала всі заплановані заходи.  У школі є всі необхідні журнали з реєстрації всіх видів інструктажів із питань охорони праці працівників та учнів школи, які ведуться відповідно до нормативних вимог. Відпрацьовано програму вступного інструктажу з охорони праці для працівників та учнів школи. Інструкції з техніки безпеки та охорони праці систематично переглядаються та затверджуються наказом директора школи через відповідний період часу. Протягом 2019/2020 навчального року випадків виробничого травматизму серед працівників школи не було.

                             Матеріально-технічне забезпечення навчального закладу

    Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарської частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується на належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. У приміщеннях школи проведено косметичний ремонт навчальних кабінетів. Навчальні кабінети поступово набувають сучасного дизайну, проведено капітальні ремонти освітлення.

     Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів, лабораторій, майстерень, спортзалу, спортивного майданчика, що функціонують у закладі, є належним.

     Вісім навчальних кабінетів обладнано мультимедійною технікою (кабінети фізики, інформатики, кабінети початкової школи, актовий зал, англійської мови). Усі кабінети мають підключення до мережі Інтернет і забезпечені комп’ютерами. Стан бібліотеки: збереження та поповнення фонду художньої, методичною та довідковою літературою, наявність періодичної преси – згідно норм, забезпеченість підручниками – 99%. Стан території: квітники, огорожі, флагшток для прапора, спортивний майданчик, футбольне поле зі штучним покриттям, комплекс вуличних тренажерів перебувають у задовільному стані.

    Вчасно складено план проведення поточного ремонту  та складено перспективний план  щодо реконструкції вентиляції. У перспективі капітальний ремонт спортивного залу. Огляд технічного стану будівель і споруд успішно проведено. Технічні засоби навчання експлуатуються і зберігаються належним чином.  Заняття фізичної культури проводяться в  спортивному залі та на  майданчику зі штучним покриттям. Забезпечення спортивним інвентарем достатнє.    Їдальня обладнана необхідним устаткуванням. Обідня зала розрахована на 79 учнівських  місць. 

 

 

Фінансово-господарська діяльність школи здійснюється на основі її кошторису,!!!!!!! Інформація розміщена на сайті школи  http://school7-str.com.ua/

 

 

 

Основні завдання для реалізації проблеми школи

1. Забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до умов швидкоплинного світу, вимог суспільства, запитів особистості, потреб держави та міста, рівного доступу до освіти дітей з особливими освітніми потребами.

2. Вжиття заходів для приведення мережі школи у відповідність до сучасних викликів суспільства, чинного законодавства України.

3. Забезпечення якісного методичного супроводу впровадження Нового Державного стандарту початкової освіти (НУШ), оперативна допомога вчителям у підвищенні якості всіх видів освітньої діяльності.

4. Забезпечення підвищення якості освіти на основі сучасного науково-методичного супроводу навчально-виховного процесу, підвищення результативності участі учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів шляхом індивідуалізації розвитку інтелектуальних вподобань учнів.

5. Оновлення та впровадження підходів до диференціації навчання, посилення професійної орієнтації та допрофільної підготовки, забезпечення профільного навчання, створення умов для реалізації індивідуальної освітньої траєкторії розвитку учнів та індивідуальних освітніх маршрутів за навчальними предметами відповідно до їх особистісних потреб, інтересів і здібностей.

6. Спрямування роботи на подальшу ефективну підготовку випускників до зовнішнього незалежного оцінювання результатів навчання.

7. Продовження роботи по створенню належних умов для навчання та виховання дітей, створенню здоров’язберігаючого середовища у школі.

8. Спрямування роботи на якісне оволодіння педагогічними працівниками методикою та технологіями віртуальної освіти, інноваційними методиками навчання та виховання.

9. Забезпечення оптимального охоплення навчанням дітей шкільного віку.

10. Формування готовності та розвитку мотивації педагогів до інноваційної діяльності в умовах реальної та онлайн-освіти, реалізації завдань освітньої реформи.

11. Реалізація державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».

12. Впровадження сучасних інтерактивних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні у навчання «без кордонів», навчання «open spase»;

13. Створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до освітнього процесу.

14. Створення віртуальної Вчительської онлайн як дієвої складової ефективного освітнього менеджменту.

15. Проведення постійно діючого практичного психолого-педагогічного семінару ― Психологічна підтримка учасників освітнього процесу під час дистанційного навчання (правила комунікації між усіма учасниками освітнього процесу)».

16. Створення інтерактивного освітнього контенту ―Відкрита освіта‖ ( д/з он-лайн).

17. Створення каталогу медіатеки додаткових ресурсних знань для учнів             ( уроки онлайн, лекції на ютубі, тощо).

18. Проведення серії навчальних семінарів ―Трансформація методики навчання та нових знань в інформаційний простір в умовах дистанційного навчання.

19. Проведення педагогічної ради за типом EdCampу ―Дистанційна освіта- новий виклик часу та вид партнерства у взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу‖.

20. Зміцнення матеріально-технічної бази закладу.

Впевнений, що ці завдання під силу виконати колективу Стрийської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №7.

© 2022. Всі права захищено.