Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7
Вітаємо на оновленому сайті школи
м. Стрий вул. Коллеси, 12
(03245)-5-20-52 ДИРЕКТОР (03245)-7-12-96 БУХГАЛТЕРІЯ
school7-str@ukr.net

Офіційний сайт Стрийської ЗШ I-ІІІ ступенів №7

Вітаємо на оновленому сайті школи
МЕНЮ

Додаток до Освітньої програми 2021-2022 н.р.

Затверджено на засіданні педагогічної ради

( протокол № 8 від 12.01.2022р).

 

VII. Опис інструментарію оцінювання

Оцінювання результатів навчання здобувачів освіти у закладі урегульовано такими документами:

Законом України «Про повну загальну середню освіту» (стаття 17);

Порядком зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти (наказ МОН України №367 від 16 квітня 2018 року «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної загальної середньої освіти» та Змін до Порядкупереведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу (наказ МОН України від 13 квітня 2021р. №268, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13 квітня 2021 р. за № 495/36117;

Наказом МОН № 813 від 13.07.2021 « Про затвердження методичних рекомендацій щодо оцінювання результатів навчання учнів 1 -4 класів закладів загальної середньої освіти»;За рішенням педагогічної ради школи ( протокол №1 від 25.08.2021 р.) результат оцінювання особистісних надбань учнів 3-4 класів виражати рівневою оцінкою.

Інструкція з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затверджена наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496.

Критерії загальної середньої освіти реалізуються в нормах чотирьох рівнів досягнень: початковий, середній, достатній, високий.Оцінювання навчальних досягнень учнів основної школи здійснюється за 12-бальною шкалою (відповідно до наказу МОН України від 21.08.2013 № 1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти»).Початковий рівень - відповідь учня (учениці) фрагментарна, характеризується початковими уявленнями про предмет вивчення. „Середній рівень- учень (учениця) відтворює основний навчальний матеріал, виконує завдання за зразком, володіє елементарними вміннями навчальної діяльності.
• Достатній рівень - учень (учениця) знає істотні ознаки понять,явищ, зв'язки між ними, вміє пояснити основні закономірності, а також самостійно застосовує знання в стандартних ситуаціях, володіє розумовимиопераціями (аналізом, абстрагуванням, узагальненням тощо), вміє робити висновки, виправляти допущені помилки. Відповідь учня (учениці) правильна, логічна, обгрунтована, хоча у ній бракує власних суджень.

Високий рівень - знання учня (учениці) є глибокими, міцними, системними; учень(учениця) вміє застосовувати їх для виконання творчих завдань, його (її) навчальна діяльність позначена вмінням самостійно оцінювати різноманітні ситуації, явища, факти, виявляти і відстоювати особисту позицію. Кожний наступний рівень вимог вбирає в себе вимоги до попереднього, а також додає нові.Оцінювання навчальних досягнень здобувачів освіти 5-11 класів здійснюється за 12-бальною системою (шкалою) і його результати позначаються цифрами від Ідо 12.При виставленні тематичної оцінки враховуються всі види навчальної діяльності, що підлягали оцінюванню протягом вивчення теми. При цьому проведення окремої тематичної атестації при здійсненні відповідного оцінювання не передбачається.

Семестрове оцінювання здійснюється на підставі тематичних оцінок. При цьому мають враховуватися динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом семестру, важливість теми, тривалість її вивчення, складність змісту тощо.

Річне оцінювання здійснюється на підставі семестрових або скоригованих семестрових оцінок. Річна оцінка не обов’язково є середнім арифметичним від оцінок за І та II семестри. При виставленні річної оцінки мають враховуватися: динаміка особистих навчальних досягнень учня (учениці) з предмета протягом року; важливість тем, які вивчались у І та II семестрах, тривалість їх вивчення та складність змісту; рівень узагальнення й уміння застосовувати набуті протягом навчального року знання тощо Коригування семестрової оцінки проводиться згідно з пунктом 3.2. Інструкції з ведення класного журналу 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2006 № 496. Коригування річної оцінки проводиться згідно з пунктами 9-10 Порядку переведення учнів (вихованців) закладу загальної середньої освіти до наступного класу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 14.07 2015 № 762 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 08 травня 2019 року № 621), зареєстрованого в
Міністерстві юстиції України ЗО липня 2015 р. за № 924/27369, річне оцінювання може коригуватись.Відповідно до частини 8 статті 12 Закону України «Про освіту», статті 17 Закону України «Про повну загальну середню освіту» результати навчання здобувачів освіти на рівні базової загальної середньої освіти оцінюються шляхом державної підсумкової атестації. Державна підсумкова атестація проводиться у 4,9,11-х класах відповідно до Порядку проведення державної підсумкової атестації , затвердженого наказам МОН №1369 від 07.12.2018р. із змінами.

© 2022. Всі права захищено.